#
ชื่อ-นามสกุล วุฒิ ที่ทำงาน เบอร์โทร อีเมล์
เลือก
30
นายสมบูรณ์ ศิริสรรค์หิรัญ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29
ภัทร์ พลอยแหวน ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28
นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม ปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก
27
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
25
นายณรงฤทธิ์ นีละโยธิน ปริญญาเอกสาขาอาชีวศึกษา บริษัทมีดีเอ็นเตอร์เทรนนิ่ง
24
สมบูรณ์ แซ่เจ็ง ศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
23
นายดนัย มู่สา ปริญญาโท สภาความสั่นคงแห่งชาติ
22
นายนักรบ ระวังการณ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
21
นางนัยนา ตันเจริญ กศม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 085-4926369 toi_naiyana@hotmail.com
20
นายสังเวียน อ่อนแก้ว ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19
นางสาวบงกชกร วิทยานุกรณ์ ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนมณีวรรณวิทยา อ.มาบตาพุด จ.ระยอง
18
นายปัญญา โตกทอง ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง กลุ่มสวัสดิการชุมชน ต.แพรกหนามแดง
17
พลโทวรวุธ กิจพจน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ประสานภาระกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
15
ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 081-8064820 direksup@hotmail.com
14
นายสิทธิพงศ์ สิทธิขจร 087 – 098-5785
13
นางระวีวรรณ โพธิ์วัง
12
นายประชุม โพธิกุล 084 – 006-6621 Potikul.prachoom@gmail.com
11
นายบูรชัย ศิริมหาสาคร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 089-330-6234 bunidtep@gmail.com
10
นายศิริวัลย์ อุดมพรวิรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 70120 081-856-3525,032- 221-238 wan_udom2@hotmail.com
9
นางทัศนีย์ สุวรรณพงษ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 081-726-0176 joja555t@hotmail.com
8
นางจิรัฐ อนุเชิงชัย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรกรทางการศึกษา อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210 081-759-3407 buatong_nice@hotmail.com
6
นายอนันต์ พันนึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ถ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 081-261-6943,042-471-9345 anan_phan@hotmail.com
5
นายสุเมธ ปานะถึก โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู 39140 081-799-5087 pansumat@gmail.com
4
นายชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย 78 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210 089-547-1949 chumnantus@gmail.com
3
นายวิเชียร รุ่งทวีชัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 081-627-4989
1
นายอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ปริญญาตรี 47/168 หมู่บ้านร่มเงาไม้ บางไผ่ – หนองเพรางาย ต. บางคูรัด อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110 081-298-6574 anukul_idea@yahoo.com